@jdormit
{
  "type": "git-repo",
  "name": "patchwork.bak",
  "upstream": "%bfG9dyXtlic9umNzgwYuG8nhjG0ycUrlBROprvyBZaU=.sha256"
}